تهران - میرداماد - ضلع شمال شرقی بزرگراه مدرس - ساختمان شماره ۲۶۹ - شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین
کد پستی: ۱۹۱۸۹۳۴۳۱۶
۰۲۱۲۶۴۰۰۶۱۷
info@aminmvno.com