ششمین نمایشگاه بین المللی فن آوری ونوآوری و جشنواره برترین شرکت‌های نوآور محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران دوم الی پنجم خرداد ماه هزار وسیصد ونود و شش