امروزه MVNOها به هدف ارائه خدمات نوين در صنعت مخابراتي موبايل درحال ورود به اين بازار هستند.

مطالعات جديد نشان ميدهد داشتن يك بازار مخابراتي موبايل در اندازه و كاركرد مناسب نيازمند زيرساختهاي فني لازم و مقررات آمرانه هست. چراكه عوامل ذيل براي ايجاد بازار MVNO امري حياتي بشمار مي آيند. در اين رابطه اين مطالعه تلاش دارد تا وضعيت MVNOها در بازار جهاني را دربرابر چشمان مخاطب به تصوير كشد و توانمنديهاي بازار تركيه را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد.
MVNOها در سطح جهاني به سرعت در كشورهايي كه بازار GSM در آنها فعال هستند و بازار مشتري در آنها بخشهاي زيادي دارد و لذا ميتواند انواع مختلف خدمات ارزش افزوده را دراختيار قرار دهد.