• مدیریت هزینه برای ایجاد یک کسب و کار بلندمدتِ موفق، ضرورت دارد.
    1. MVNO می تواند خدمات اپراتور مجازی را با قیمت کمتر ارائه دهد.
    2. MVNO می تواند با استفاده از قدرت کانالها و عملیات در دسترس خود (فروش، بازاریابی و کانال های خدماتی) هزینه ها را کاهش دهد.
    3. MVNO می تواند حاشیه سود خود را از طریق نوآوری در خدمات ارزش افزوده و ارائه آنها در طرح ها و بسته های مختلف بالا ببرد.
  • استراتژی همکاری با اپراتور موبایل، باید به درستی تبیین شود. هدف تببین صحیح استراتژی، کم کردن کانیبالیزیشن (cannibalization)  در بازار و جذب حمایت بلندمدت اپراتور موبایل میزبان است. در واقع کم کردن کانیبالیزیشن در اینجا به این نکته اشاره دارد که استراتژی فیما بین باید بصورتی باشد که اپراتور موبایل نگرانی به جهت کم شدن فروش خدماتش به دلیل ورود اپراتور مجازی به عرصه فعالیت نداشته باشد. ۸ محدوده ای که MNO و MVNO بصورت مجزا و متمایز فعالیت کنند، به شرح زیر است:

انتخاب طرح کسب و کار/ تجاری که بطور قابل توجهی نتایج کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. نکات اصلی که باید برای انتخاب مدل همکاری مناسب با اپراتور موبایل مدنظر قرار گیرد، به شرح زیر است:

۱- مفهوم کانیبالیزیشن، به تاثیر منفی محصولات جدید شرکت بر عملکرد فروشِ محصولات فعلی اشاره دارد. موقعیتی است که یک محصول جدید فروش و تقاضای محوصلات فعلی را اصطلاحا خورده و درواقع فروش کل را کاهش می دهد؛ اگرچه فروش محصول جدید رو به افزایش است. این موقعیت می تواند بر حجم فروش و سهم بازار محصولات فعلی تاثیر منفی داشته باشد.