«استراتژيهاي اپراتورهاي شبكه مجازي موبايل : مورد مطالعه؛ فنلاند»

پراتورهاي شبكه مجازي موبايل (MVNO) ظرفيتهاي شبكه را از يك اپراتور شبكه موبايل (MNO) ميخرند تا بتوانند يك ليست كامل از خدمات موبايل را در اختيار مشتريانشان قرار دهند. اين تحقيق نگاهي به  سه MVNO مختلف و استراتژيهاي كاري آنها انداخته است. چارچوب استراتژي براي طبقه بندي كردن استراتژيهاي MVNO ها بر مبناي مصاحبه عميق و دقيق با اپراتورهاي فنلاندي بدست آمده است. سپس بر مبناي يك مطالعه موردي چارچوب بدست آمده در بازار MVNO فنلاند بكار گرفته شده است. اين تحليل نشان ميدهد كهMVNO هاي واقعي گرچه بعضا چندين استراتژي را بكار ميگيرند ميتوانند در داخل اين چارچوب قرار گيرند. در اين تحقيق مشاهده شدMVNO هاي فنلاندي استراتژيهاي كوتاه مدت قيمت رقابتي را بيش از خدماتي كه ارائه ميدهند مورد توجه قرار ميدهند.

۲۰۰۸. Mobile Virtual Network Operator Basics, Valoris