چالشهاي زيادي در سر راه ايجاد يك MVNO موفق وجود دارد.
عوامل اصلي موفقيت در ايجاد يك MVNOي موفق:

  1. داشتن يك «داستان» خوب كاري
  2. انتخاب يك مدل شبكه مناسب MVNO
  3. تهيه يك مدل كاري و مالي خوب
  4. انتخاب يك شريك شبكه صحيح
  5. انجام مذاكره براي يك توافقنامه جامع و بي نقص عمده فروشي
  6. انتخاب يك تأمين كننده خوب تجهيزات و مذاكره براي رسيدن به يك شرايط مناسب همكاري
  7. بكارگيري يك مديريت برنامه در سطح كلاس جهاني
  8. ارتقاء عملكرد به صورت پيوسته
  9. ۲۰۰۹. MVNO Critical Success Factors, Coleago Consulting