این پایان نامه به پدیده اپراتور مجازی تلفن همراه اشاره دارد:
اغلب MVNOها دقیقا از بخش تلکام منشعب نمیشوند ولی آنها شبکه اپراتورهای اصلی تلفن همراه را برای تبدیل شدن به یکfull MVNO برای خودشان، اجاره میکنند. بنابراین آنها نه تنها باید با سایر اپراتورها رقابت میکنند که حتی باید با اپراتور اصلی میزبان خود نیز رقابت کنند.
اپراتورهای میزبان،MVNOها را هم در زمینه عملیاتی و هم تجاری حمایت مینمایند. از چالش های جدید برای اپراتورهای میزبان(MNO) اینست که : آنها میبایست یک سازمان داخلی مجزا را راه اندازی کنند زیرا آنها از یک ساختار صنعتی که بصورت عمودی ادغام شده است، استفاده میکنند. همه اینها نشان دهنده تغییرات فوق العاده ای برای MVNOها است.

۲۰۰۸. Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Thesis, Athens Information Technology