يك راهنماي كوتاه براي اپراتورهاي شبكه موبايل و MVNOها
آنچه در اين مقاله مي آمويد:

  1. چه نوع MVNOهايي در بازار وجود دارد
  2. در تلاش براي يافتن يك راه حل سكوي موفق MVNO چه جنبه هايي بايد درنظر گرفته شود.
  3. انواع مدلهاي اجرايي ممكن در بازار MVNO
  4. چرا MVNOها براي بازار اپراتورهاي موبايل يك فرصت هستند تا تهديد؟
  5. چه مدلهايي از همكاري ميان MNO و MVNO ميتوانمد موردنظر باشد؟

شركت COMARCH چگونه به نيازهاي بازار MVNE و MVNO با يك راه حل حساب شده BSS پاسخ ميدهد؟

۲۰۱۰. MVNO Business – Creating a Win-Win Model, Comarch Whitepaper